(4R,5S)-4-methyl-5-phenyl-3-((E)-6-phenylhex-5-enoyl)oxazolidin-2-one

CAS号:

1101859-68-0

分子式:C22H23NO3

  •   百科  
  • 供应商
  • 下游百科

    2-苄基环戊酮