2-(aminomethyl)-N-phenylaniline

CAS号:

20877-84-3

分子式:C13H14N2

  •   百科  
  • 供应商
  • 上游百科

    2-anilinobenzamide 1-phenyl-3,1-benzoxazine-2,4-dione