1,2,3-trimethoxy-5-[2-(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene

CAS号:

208347-68-6

分子式:C18H18O4

  •   百科  
  • 供应商
  • 上游百科

    5-ethynyl-1,2,3-trimethoxybenzene 3,4,5-三甲氧基苯甲醛 4-碘苯甲醚 3,4,5-三甲氧基苯基溴化镁

    下游百科

    3,4,5,4'-四甲氧基二苯乙烯 (Z)-3,4,5,4’-四甲氧基二苯乙烯