[2-amino-5-[4-amino-3-(4-methoxybenzoyl)phenoxy]phenyl]-(4-methoxyphenyl)methanone

CAS号:

208345-46-4

分子式:C28H24N2O5

  •   百科  
  • 供应商