4-[2-(4-chlorophenyl)-4-(3-phenoxyphenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine

CAS号:

208187-99-9

分子式:C26H18ClN3O

  •   百科  
  • 供应商