diethyl-[2-[4-(3-methylbutanoyl)phenoxy]ethyl]azanium,chloride

CAS号:

20809-18-1

分子式:C17H28ClNO2

  •   百科  
  • 供应商