2-(2-acetyl-5-methoxyphenoxy)ethyl-dimethylazanium,chloride

CAS号:

20808-93-9

分子式:C13H20ClNO3

  •   百科  
  • 供应商