N-[2-(4-ethylsulfanyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]hydroxylamine

CAS号:

207740-38-3

分子式:C12H19NO3S

  •   百科  
  • 供应商