N-[1-phenyl-2-[(R)-phenylsulfinyl]ethylidene]hydroxylamine

CAS号:

207553-19-3

分子式:C14H13NO2S

  •   百科  
  • 供应商