1H-吲唑-6-羧酸甲酯

CAS号:

170487-40-8

分子式:C9H8N2O2

  •   百科  
  • 供应商
  • 上游百科

    氟硼酸铵 三甲基硅烷化重氮甲烷 1H-吲唑-6-羧酸 3-氨基-4-甲基苯甲酸甲酯 4-甲基-3-硝基苯甲酸 甲基3-氨基-5-溴-4-甲基苯甲酸酯 联硼酸频那醇酯 4-溴-吲唑-6-甲酸甲酯

    下游百科

    1H-吲唑-6-甲醇 1H-吲唑-6-羧酸 1-甲基-1H-吲唑-6-羧酸甲酯 1-tert-Butyl 6-methyl 1H-indazole-1,6-dicarboxylate 3-碘吲唑-6-甲酸甲酯