<4-Methyl-cyclohexyl>-phenyl-keton-<2,4-dinitro-phenylhydrazon>

CAS号:

860-31-1

分子式:C20H22N4O4

  •   百科  
  • 供应商